บริการเก็บข้อมูลแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ทั่วประเทศ

  • วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เรามีบริการท่านในทุกขั้นตอน ไม่ว่า งานเชิงปริมาณขนาดเล็ก ๆ หรือกลุ่มเป้าหมายใหญ่ ไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเรา การสัมภาษณ์เชิงลึกในงานวิจัยระดับ ดุษฎีนิพนธ์ เรามีทีมงานคอยกลั่นกรองทุกขั้นตอน โดยที่ท่านมีที่ปรึกษาตลอดการทำวิจัย ทำให้การทำวิจัย ง่ายที่สุดสำหรับคุณ